โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและพิษภัยของโฟม และโครงการเยาวชนวัยใสตำบลเวียงทองห่างไกลบุหรี่

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและพิษภัยของโฟมขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ มีความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของโฟมในการบรรจุอาหาร ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก เพิ่มความตระหนักในเรื่องการคัดแยกขยะและลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร และเวลา 13.00 น. เป็นช่วงของโครงการเยาวชนวัยใสตำบลเวียงทองห่างไกลบุหรี่ ที่จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องโทษของบุหรี่และห่างไกลจากบุหรี่

Share