โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีผู้พิการเข้าร่วม 30 ราย ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มาให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการที่พึงได้รับ และในช่วงบ่ายมีการเสวนาร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบคนพิการและปัญหาของคนพิการ ซึ่งได้รับเกียรติจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ด้วย

Share