โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้นำชุมชนและผู้บริหารท้องถิ่น(สภากาแฟ)

DSC_0056

DSC_0054

เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  06.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  จัดโครงการประชุมร่วมระหว่างผู้นำชุมชนและผู้บริหารท้องถิ่นในตำบลเวียงทอง (ประชุมสภากาแฟ)  ขึ้น  เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน  ในพื้นที่และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตำบลเวียงทอง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาตำบลต่อไป

Share