กิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการและวิชาชีพ (Open House)”

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการและวิชาชีพ (Open House) การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคคลทั่วไป ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น.

Share