โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็ก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ประกอบอาหาร มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน มีน้ำหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์เรื่องโภชนาการ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Share