ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ ๒ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

2. เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. เรื่องที่เสนอใหม่

– เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ

Share