การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
2. เรื่องที่เสนอใหม่

  • เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
  • เรื่องขอความเห็นชอบจากสภารับมอบพัสดุ จำนวน 3 รายการ

Share