การประเมินออกตรวจติดตามขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้รับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการระดับจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น นำโดยนางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นผู้ให้การต้อนรับฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share