โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปอาหาร (การทำหน่อไม้อัดปี๊บ)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปอาหาร (การทำหน่อไม้อัดปี๊บ) ขึ้น โดยนำกลุ่มแม่บ้านและสตรีไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร (การทำหน่อไม้อัดปี๊บ) ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สามารถเก็บรักษาไว้เพื่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีได้

Share