ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ  ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์  2557  ถึงวันที่  12  มีนาคม  2557 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากประกาศ ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ราง

ราง22222222

Share