โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงทอง และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในครอบครัว และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

Share