การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีภาษี 2562

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ เชิญชวนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) พร้อมชำระภาษีสำหรับครึ่งปีแรก โดยท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ทุกสาขา หรือทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ทุกสาขาหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ โทร.054511175 ต่อ 0 หรือศูนย์สารนิเทศกรมสรรพากร

Share