คำแถลงนโยบาย นายก อบต.

คำแถลงนโยบาย โดย นายเสรี เวียงนาค

คำแถลงนโยบายของ นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหรส่วนตำบลเวียงทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้าพเจ้า นายเสรี เวียงนาค ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้รับรองผลการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/ ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผย
และต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

เพื่อดำเนินการบริหารการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้เป็นไปตามแนวทาง
นโยบายที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชน เมื่อคราวหาเสียงขอรับการสนับสนุน เพื่อดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
บัดนี้ กระผม นายเสรี เวียงนาค ได้กำหนดแนวนโยบายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว
โดยยึดหลักประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนชาวตำบลเวียงทอง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักกธรรมาภิบาล ภายใต้ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน
การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน
ให้ชุมชนมีรายได้จากสินค้าพื้นเมือง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ดังนี้

 • ดำเนินการสร้าง Landmark แห่งใหม่ โดยการจัดตั้ง ตลาดน้ำริมยม ณ บริเวณท่าน้ำวัดทองเกตุ (เก่า)
  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน นำผลผลิตทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ
  ชุมชน สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของอุปโภค – บริโภค ฯลฯ มาจำหน่ายในตลาด เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้
  ให้กับประชาชน

๒. นโยบายพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง

 • ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบบระบายน้ำ
 • ปรับปรุงถนน ไฟฟ้า ให้เพียงพอ ทั่วถึง สมบูรณ์ตลอดเวลา เพื่อความสะดวกและ
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
 • จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอ

๓. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
ทุกช่วงวัย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ดังนี้

 • จัดตั้งชมรมกีฬา “เวียงทองคัพ” เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
 • สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการออกกำลังและสร้างความรักในกีฬาให้กับ
  เยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  ส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 • ควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่
 • ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลโดยอาสาสมัครบริบาลที่ผ่านการฝึกอบรม
  ผู้ป่วยฉุกเฉิน – อุบัติเหตุ ได้รับการส่งต่อโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน
  ตรงต่อเวลา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้
  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย

๔. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

 • ส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็ก
  และเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 • จัดทำนิทรรศการ “ฮอยฮีตหม่าเก่าจาวเวียงตอง” เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ด้านบุคคล
  และอัตลักษณ์ทางสังคมของตำบลเวียงทอง เพื่อให้คนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยว ได้ทราบ
 • จัดให้มี “ลานวัฒนธรรมเวียงทอง” ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความสามารถ
  ที่หลากหลายทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ “ใหม่เมืองเวียงตอง” ให้คงสืบต่อไป
 • ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง “ไหลเรือไฟเวียงทอง – ล่องน้ำยม” พร้อมสร้างจุด
  ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยการปล่อยกระทงสาย และนำเรือยาวประดับไฟลอยลำกลางน้ำยม
 • ส่งเสริม สนับสนุน “ประเพณีการแข่งขันเรือยาว” ให้มีการจัดแข่งขันเป็นประจำทุก
  ปีและผลักดันเข้าสู่การแข่งขันในระดับจังหวัด

๕. นโยบายการพัฒนาการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมจัดตั้งโครงการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” แก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขังไม่มีที่ระบาย
  เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
 • พัฒนาขีดความสามารถของงานบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือดูแลความ
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การกำหนดนโยบายดังกล่าวนั้น ได้วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหาร
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตาม
นโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป

นายเสรี เวียงนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง