facebook อบต.เวียงทอง
คู่มือประชาชน

พระธาตุน่าชม แม่น้ำยมไหลผ่าน เที่ยวงานแข่งเรือ แหล่งเสื้อหม้อห้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม

กิจกรรม


นายสนั่น จินดามณี
นายกอบต.เวียงทอง

นายบัณฑิต อินจันทร์
รองนายก อบต.เวียงทอง

นายอุ๊ด ชื่นบาล
รองนายก อบต.เวียงทอง

นางเกษณี ชื่นบาน
เลขานุการนายก อบต.

ประกาศสอบราคา

วันประกาศ รายการ
2019-01-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ จากปากทางแยก พร ๔๐๐๔ ถึงหัวสะพานใหม่ ๒๙ พัฒนา รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายถ้ำเต็มใจ หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านนายมงคลอินใจ หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถบรรทุกขยะ อบต. เวียงทอง จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.เวียงทอง ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายสามัญ จันใจวงค์ ถึงห้วยร่องเคาะ วางท่อ คสล. ภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๓๗ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางเพลินพิศ มณีทิพย์ถึงแม่น้ำยม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๗ เมตร พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๓ บ่อ ความยาวรวม ๔๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

รายการการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันประกาศ รายการ
2020-08-03 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ในเขตตำบลเวียงทอง ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๔๘ ถุง ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน สำหรับ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๔๗๐ ถุง ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน สำหรับ เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๕๘ ถุง ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-08-03 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักงานปลัด ตามรายละเอียดเอกสารขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-29 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง พร้อมติด จำนวน ๑ ชุด ของสำนักงานปลัด ตามรายละเอียดเอกสารขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-21 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๖๐ รายการ ตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-17 ซื้อน้ำยาเคมีตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ จำนวน ๑ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดเอกสารขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-17 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-17 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง. 119 หมู่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000. โทรศัพท์ 0-5462-6983. โทรสาร 0-5453-2392.