facebook อบต.เวียงทอง
คู่มือประชาชน

พระธาตุน่าชม แม่น้ำยมไหลผ่าน เที่ยวงานแข่งเรือ แหล่งเสื้อหม้อห้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม

กิจกรรม

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

24 พ.ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงทองการเกษตร

22 พ.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงทองการเกษตร เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรของตำบลเวียงทอง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


นายสนั่น จินดามณี
นายกอบต.เวียงทอง

นายบัณฑิต อินจันทร์
รองนายก อบต.เวียงทอง

นายอุ๊ด ชื่นบาล
รองนายก อบต.เวียงทอง

นางเกษณี ชื่นบาน
เลขานุการนายก อบต.

รายการการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(หมายเหตุ : เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

วันประกาศ รายการ
2018-05-23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-15 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-16 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-16 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-15 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-07 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-05-03 จ้างบรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง. 119 หมู่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130. โทรศัพท์ 0-5462-6983. โทรสาร 0-5453-2392.