พระธาตุน่าชม แม่น้ำยมไหลผ่าน เที่ยวงานแข่งเรือ แหล่งเสื้อหม้อห้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคา

วันประกาศ รายการ
2021-02-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางศิริยุพา คชสีห์ ถึงถนนเลียบแม่น้ำยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. ๗๓-๐๐๕ จากแยกเข้าฌาปนสถานบ้านผาสุก ถึงสวนนายโผน เวียงนิล หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย พร.ก.๗๓-๐๐๑ จากปากทางเข้า ต.เวียงทอง ถึงทางแยกเข้า อบต.เวียงทอง (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายบาน เวียงนาค ถึงห้าแยกเศรษฐกิจ เชื่อมระหว่าง หมู่ที ๓ และหมู่ที่ ๖ (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ จากปากทางแยก พร ๔๐๐๔ ถึงหัวสะพานใหม่ ๒๙ พัฒนา รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายถ้ำเต็มใจ หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านนายมงคลอินใจ หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถบรรทุกขยะ อบต. เวียงทอง จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.เวียงทอง ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายสามัญ จันใจวงค์ ถึงห้วยร่องเคาะ วางท่อ คสล. ภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๓๗ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางเพลินพิศ มณีทิพย์ถึงแม่น้ำยม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๗ เมตร พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๓ บ่อ ความยาวรวม ๔๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันประกาศ รายการ
2022-06-17 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมสนามฟุตซอล อบต.เวียงทอง (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-16 ซื้อวัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-16 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดบ่อกำจัดขยะ ขุดดิน เพื่อใช้เป็นบ่อกำจัดขยะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ? ๔๐.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ ? ๑๔๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ขุดดินไม่น้อยกว่า ๔,๙๗๖.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-16 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมเมรุฌาปนสถานบ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-17 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมสนามฟุตซอล อบต.เวียงทอง (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-17 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-16 จ้างโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานบ้านเขื่อนคำลือ (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-17 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยแพน หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ อบต.เวียงทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-16 ซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน ๑๘ รายการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-06-16 ซื้อวัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ติดตามสปช.ทั่วโทย คลังข่าวมหาดไทย Gov Channel สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สาระจากศาลปกครอง กองสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ปปช

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง. 119 หมู่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000. โทรศัพท์ 0-5462-6983. โทรสาร 0-5453-2392.