facebook อบต.เวียงทอง
คู่มือประชาชน

พระธาตุน่าชม แม่น้ำยมไหลผ่าน เที่ยวงานแข่งเรือ แหล่งเสื้อหม้อห้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม

กิจกรรม


นายสนั่น จินดามณี
นายกอบต.เวียงทอง

นายบัณฑิต อินจันทร์
รองนายก อบต.เวียงทอง

นายอุ๊ด ชื่นบาล
รองนายก อบต.เวียงทอง

นางเกษณี ชื่นบาน
เลขานุการนายก อบต.

ประกาศสอบราคา

วันประกาศ รายการ
2019-01-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ จากปากทางแยก พร ๔๐๐๔ ถึงหัวสะพานใหม่ ๒๙ พัฒนา รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายถ้ำเต็มใจ หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านนายมงคลอินใจ หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถบรรทุกขยะ อบต. เวียงทอง จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.เวียงทอง ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.เวียงทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายสามัญ จันใจวงค์ ถึงห้วยร่องเคาะ วางท่อ คสล. ภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๓๗ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด
2018-06-13 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางเพลินพิศ มณีทิพย์ถึงแม่น้ำยม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๗ เมตร พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๓ บ่อ ความยาวรวม ๔๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

รายการการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันประกาศ รายการ
2019-03-19 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตามรายละเอียดเอกสารขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-18 ซื้อเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุถัง ขนาด ๑๕ ปอนด์ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักงานปลัด ตามรายละเอียดเอกสารขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-15 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๐๖๑ แพร่ จำนวน ๑๓ รายการ ของสำนักงานปลัด ตามรายละเอียดเอกสารขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-08 จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๐๓๘ แพร่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-04 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-04 ซื้อเบกเกอร์ ๓ สาย ๓๘๐V ๔๐๐ A จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-04 ซื้อข้อต่อยอยเครื่องสูบน้ำชนิดยอยสลัก ขนาด ๑๐ นิ้ว ๑๒ สลัก จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-02-28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-02-27 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากหน้าวัดโพธิสุนทร ถึงบ้านนายเรียน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. เวียงทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง. 119 หมู่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000. โทรศัพท์ 0-5462-6983. โทรสาร 0-5453-2392.